• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας
Συμπληρώστε την αξία της κατοικίας σας σε χιλιάδες € για να δειτε το ετήσιο κόστος της ασφάλισης σας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορειτε να ασφαλισετε μονο κτίριο η μόνο περιεχόμενο η κτίριο και περιεχόμενο με η Χωρίς Σεισμό. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώστε μηδέν (0) στα αντίστοιχα πεδία

Υπολογισμός ασφαλίστρων ακινήτου
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα