• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Παρουσίαση αστικής ευθύνης

There are no translations available.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μια ζημιά ή ένα ατύχημα που θα συμβεί από μα πράξη, ή μια παράλειψή μας, έχει σαν αποτέλεσμα τις σωματικές βλάβες, τον θάνατο, ή τις υλικές ζημιές και μας δημιουργεί την υποχρέωση να καταβάλλουμε στον ζημιωθέντα την ανάλογη αποζημίωση.
Η υποχρέωση αυτή στην νομική γλώσσα λέγεται αστική ευθύνη.
Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται, από το ποιόν και πόσο ζημιώσαμε.
Αν από αμέλεια (πράξη ή παράλειψη) προκλήθηκε θάνατος, το μέγεθος της αποζημίωσης προσδιορίζεται από τις δαπάνες που απαιτούνται για την διατροφή των προσώπων που ο θανών διέτρεφε, καθώς και αποζημίωση των προσώπων αυτών για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη που επιδικάζουν τα δικαστήρια.
Αν τραυματισθεί κάποιο, η παραπάνω αποζημίωση πρέπει να καλύπτει τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της υγείας του, καθώς επίσης και το εισόδημα που έχασε κατά την περίοδο που ήταν ανήμπορος να ασκήσει την εργασία του.
Όπως αντιλαμβάνεστε όλοι ανεξαρτήτως βρισκόμαστε καθημερινά εκτεθειμένοι σε τέτοιους κινδύνους, γιατί αρκεί μια δική σας αμέλεια ή των προσώπων που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας μαζί σας, να γίνει η αιτία να εγερθούν απαιτήσεις σε βάρος μας, για αποζημιώσεις σε τρίτους, το ύψος των οποίων είναι δύσκολο να προβλεφθεί.
Ειδικότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να συνάψουν: ΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΑΣΑΝΣΕΡ, ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, και γενικά όλοι εκείνοι που ασκούν κάποιο επάγγελμα μπορεί να βρεθούν κατηγορούμενοι και να αναγκαστούν να πληρώσουν τις όποιες απίθανες αξιώσεις για αποζημίωση από λάθος ή παράλειψή τους.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν το κλάδο αστικής ευθύνης διαθέτουν για κάθε επαγγελματική κατηγορία καθώς και για κάθε επαγγελματικό χώρο, ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάφορες κλίμακες ασφαλιζομένων κεφαλαίων που επιλέγει ο πελάτης. Τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο αλλά καθορίζονται με ελεύθερη διαπραγμάτευση. Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία ανάλογα με την πείρα της σε ομοειδείς κινδύνους ακολουθεί μια συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική,

Τα κεφάλαια καλύψεως κατά περίπτωση ζημιάς περιγράφονται συνήθως στο ασφαλιστήριο ως εξής:

1. Σωματικές βλάβες τρίτων
2. Υλικές ζημιές τρίτων
3. Ομαδικό ατύχημα
4. Ανώτατο όριο ευθύνης

Στην κάλυψη 1, το κεφάλαιο αναφέρεται σε σωματικές βλάβες κατ' άτομο και θάνατο σε μεμονωμένο ατύχημα.
Στην κάλυψη 2, το κεφάλαιο αναφέρεται σε υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε όλα τα άτομα από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός.
Στην κάλυψη 3, το κεφάλαιο αναφέρεται σε σωματικές βλάβες και θάνατο που θα προξενηθούν από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός σε όλα τα άτομα.
Στην κάλυψη 4, το κεφάλαιο αναφέρεται στο σύνολο των αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που η εταιρεία θα καταβάλει (ανώτατο ποσό) καθ΄ όλη την διάρκεια του συμβολαίου και για όσα ατυχήματα και αν προξενηθούν κατά την διάρκεια του ασφαλιστικού έτους.

Το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης περιέχει και ορισμένες εξαιρέσεις ανάλογα με τη φύση του ασφαλιζόμενου κινδύνου.
Ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλιζόμενο προς αποφυγή παρερμηνειών και παρεξηγήσεων.
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα