• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων

There are no translations available.

ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΑΠΛΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ.

Με τα ασφαλιστήρια αυτά που είναι και τα πιο συνηθισμένα, υπολογίζεται η αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τα θεμέλια, και χωριστά η αξία του περιεχομένου που ασφαλίζεται .
Όταν λέμε κτιριακές εγκαταστάσεις εννοούμε όλες τις εγκαταστάσεις που δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τα κτίσματα χωρίς την υποβάθμιση τους, ή χωρίς να υποβαθμίσουν το μέρος του κτίσματος στο οποίο είναι προσαρτημένες (π.χ. είναι οικοδομή, οι πόρτες, τα παράθυρα, οι τέντες οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, οι ταπετσαρίες, οι κολλημένες μοκέτες, οι ψευδοροφές, οι ξύλινες επενδύσεις, τα διαχωριστικά).
Περιεχόμενο: είναι οι κινητές εγκαταστάσεις ( έπιπλα, μηχανήματα, εργαλεία, κ.λ.π.) και τα εμπορεύματα (πρώτες ύλες, προϊόντα έτοιμα και ημιέτοιμα κ.λ.π.), που βρίσκονται στο εσωτερικό του ασφαλιζόμενου ξενοδοχείου.
Στον κλάδο πυρός σύμφωνα με το νόμο, έχει ισχύ ο λεγόμενος αναλογικός όρος, ο οποίος προβλέπει ότι για να είναι σωστή η ασφάλιση , (είσπραξη στο ακέραιο της αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος), θα πρέπει τα ασφαλισμένα ποσά να είναι ίσα με την ασφαλιστική αξία (άρθρο 198 του εμπορικού νόμου).
Αν όμως η ασφάλιση καλύπτει μέρος της αξίας του ασφαλιζόμενου κινδύνου, ο ασφαλιζόμενος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών (υπασφάλιση)

Παράδειγμα:

Eαν μια οικοδομή είναι ασφαλισμένη για 100.000 € ενώ η αξία της είναι 200.000 € και συμβαίνει κάποια φωτιά που προξενεί ζημιά 50.000 €, η αποζημίωση θα υπολογιστεί σύμφωνα με το τύπο ως κάτωθι :

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ = Ζημιά Χ Ασφαλιζόμενη αξία / Πραγματική αξία .

Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει όταν τα ασφαλιζόμενα ποσά είναι τα ίδια με την πραγματική αξία ασφαλιζομένων (κτιρίων και περιεχομένου).

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Τα ασφαλιστήρια αυτά συμφέρουν ξενοδόχους που έχουν απλωμένες εγκαταστάσεις και από τη φύση τους, η μέγιστη πιθανή ζημιά που μπορεί να υποστούν είναι κάτω του 100%( πχ ξενοδοχεία με μπαγκαλόους).
Για να μπορεί να συναφθεί τέτοιο ασφαλιστήριο θα πρέπει:

α) Nα υπάρχει υποθήκη ή δάνειο που έχει χορηγηθεί από τράπεζα με βάση τους διάφορους
αναπτυξιακούς νόμου,
β) Η συνολική αξία της εγκατάστασης να είναι πάνω από 1.000.000 €
γ) Ο ασφαλισμένος κίνδυνος να είναι κτίσματα, μηχανήματα, ή και τεχνικός εξοπλισμός.
δ) Στο ασφαλιστήριο αναφέρεται:
1. To ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε πρώτη πυρκαγιά και
2. Η πραγματική αξία της εγκατάστασης με διάκριση σε κτίσματα και μηχανήματα και επίσης
να έχουν  προσαρτηθεί οι προβλεπόμενοι, από το τιμολόγιο, ειδικοί όροι σε πρώτη
πυρκαγιά.

Στο συμβόλαιο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι ενώ καταργείται ο αναλογικός όρος για το ασφαλιζόμενο ποσό σε πρώτη πυρκαγιά, εν τούτοις ισχύει για τις δηλωθείσες ως πραγματικές αξίες της εγκατάστασης. Θα εξεταστεί δηλαδή σε μια περίπτωση ζημιάς αν οι δηλωθείσες ως πραγματικές αξίες για την όλη εγκατάσταση αποκλίνουν των πραγματικών, και ανάλογα θα εφαρμοσθεί το άρθρο 198 Ε.Ν.

Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο τιμολόγιο πυρός .

Ποσοστό ασφαλισμένου κεφαλαίου επί της συνολικής αξίας των εγκαταστάσεων

Μείωση των ασφαλίστρων Επί τοις %

100 0
95 4
90 8
85 12
80 16
75 20
70 24
65 28
60 32
55 36
50 40
45 44
40 48
35 52
30 56
25 60

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

Ασφάλιση σε πρώτη πυρκαγιά ξενοδοχειακής εγκατάστασης για 1,000,000.- € (ασφαλιζόμενο ποσό).
Οι αξίες της εγκατάστασης είναι 2,000,000.- € το κτίσμα, και 500,000.€ ο τεχνικός εξοπλισμός.
Άρα η συνολική αξία είναι 2,500,000.- €

Το ποσοστό ασφαλιζόμενου ποσού επί συνολικής αξίας της εγκατάστασης βγαίνει από τον τύπο :

Ασφαλιζόμενο ποσό Χ 100 1,000,000 Χ 100
=                                 = 40%
Πραγματική αξία                              2,500,000

-- Από τον παραπάνω πίνακα βρίσκουμε ότι πρέπει να χορηγηθεί έκπτωση 48% --
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα