• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Φιλικός Διακανονισμός

Ασφαλιστικός Οδηγός - Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων
There are no translations available.

ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Από το 2000 και μετά ισχύει και στην Ελλάδα το σύστημα διακανονισμού υλικών ζημιών. Στο σύστημα αυτό έχουν προσχωρήσει αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες που πληρούν τις προδιαγραφές , και συμφωνούν με τις αρχές του συστήματος που σημειωτέον ισχύει σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.
Σκοπός της συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης, και η απλοποίηση του διακανονισμού των υλικών ζημιών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Με τη συμφωνία αυτή η ασφαλιστικές εταιρίες αναλαμβάνουν την αποζημίωση του αναίτιου πελάτη τους, εφ όσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση προϋποθέσεις, απαλλάσσοντας τον από την ανάγκη να στραφεί ο ίδιος κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαίτιου οδηγού.
Η συμφωνία έχει εφαρμογή εφ όσον πληρούνται συσσωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

1.Ατύχημα αποκλειστικά με υλικές ζημιές
2.Ατύχημα με εμπλοκή μόνο δύο αυτοκινήτων που είναι ασφαλισμένα σε διαφορετικές ασφαλιστικές
εταιρίες.
3.Ατύχημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
4.Σωστή συμπλήρωση και υπογραφή και από τους δύο οδηγούς του εντύπου φιλικού
διακανονισμού (Φιλική δήλωση ατυχήματος)
5.Το ύψος της ζημιάς να μην υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο ανώτερο ποσό.

Εφ όσον όλα τα ανωτέρω τηρηθούν από τους οδηγούς και ισχύουν κάθε οδηγός λαμβάνει ένα αντίγραφο το οποίο παραδίδει στην ασφαλιστική του εταιρία, χωρίς τροποποιήσεις η σβησίματα.
Η ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου προχωρεί στην αποζημίωση του, και μέσω του ειδικού γραφείου συμψηφισμού που έχει συσταθεί γίνεται η τακτοποίηση της ζημιάς.
 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα