• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Γενικά

Ασφαλιστικός Οδηγός - Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων
There are no translations available.

ΓΕΝΙΚΑ

Η πολιτεία δια νόμου έχει κάνει την ασφάλιση αυτή υποχρεωτική. Το άρθρο 914 του αστικού κώδικα περί αδικοπραξιών αναφέρει, ότι όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Οι ζημίες που μπορεί να προξενήσουμε σε τρίτους οδηγώντας το αυτοκίνητο μας διαχωρίζονται σε σωματικές βλάβες και σε υλικές ζημιές.
Με την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τα δεδομένα της Ε.Ο.Κ. αναπροσαρμόζονται σιγά-σιγά τα υποχρεωτικά κατώτερα όρια ασφάλισης, με στόχο οι καλύψεις που θα προσφέρονται στο μέλλον να είναι αρκετά υψηλές ούτως ώστε να αποζημιώνεται ικανοποιητικά κάθε λογική απαίτηση των ζημιωθέντων.
Θα πρέπει εδώ να διευκρινίσω ότι με τον όρο σωματικές βλάβες νοούνται οι ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους που δεν επιβαίνουν στο ασφαλιζόμενο όχημα, καθώς και οι ζημιές στους συνεπιβαίνοντες του ασφαλιζόμενου οχήματος.
Από την κάλυψη αυτή εξαιρείται ο οδηγός του οχήματος ή ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στην οποία μπορεί να ανήκει το αυτοκίνητο. Υπάρχει ξεχωριστό συμβόλαιο από τον κλάδο ατυχημάτων που προβλέπει την προαιρετική ασφάλιση και του οδηγού.
Με τον όρο υλικές ζημιές νοούνται ζημιές σε περιουσία τρίτων είτε αυτές οι ζημιές αναφέρονται σε αυτοκίνητα, είτε σε κάθε άλλο κινητό η ακίνητο περιουσιακό στοιχείο.

 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα