• Αυτοκίνητα
  Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
 • Κατοικία
  Ασφάλιση κατοικίας

There are no translations available.

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΚΑΛΥΨΕΙΣ (για οικοδομή & εξοπλισμό).

 1. Ζημιές από Πυρκαγιά
 2. Ζημιές από πτώση κεραυνού και ζημιά από πυρκαγιά συνεπεία πτώσης κεραυνού.
 3. Ζημιές από πυρκαγιά Δάσους
 4. Ζημιές από καπνό γενικά.
 5. Ζημιές από νερά πυροσβεστικής.
 6. Ζημιές από ευρεία έκρηξη
 7. Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες , στάσεις, απεργίες και πολιτικές ταραχές κακόβουλη βλάβη ατόμου η ομάδας ατόμων, με απαλλαγή στις κακόβουλες € 750 σε κάθε ζημιά..
 8. Ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι και θραύση σωληνώσεων

(ύδρευσης, θέρμανσης κλιματισμού).με απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά με

ελάχιστο τα € 750 για το Ισόγειο και € 2.000 για το υπόγειο.

 1. Ζημιές από θύελλα, καθώς και ζημιές από πτώση δέντρων , στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ με απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο τα € 750 για το Ισόγειο και € 2.000 για το υπόγειο.
 2. Ζημιές από καθίζηση , κατολίσθηση συνεπεία των καλυπτόμενων κινδύνων.
 3. Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος και πτώση αεροσκαφών η και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά.
 4. Ζημιές από Βραχυκύκλωμα εγκαταστάσεων οικοδομής μέχρι 2% της ασφαλιζομένης αξίας της οικοδομής, με απαλλαγή € 150.
 5. Κλοπή συνεπεία διάρρηξης με απαλλαγή 10% ανά ζημία με ελάχιστο € 1.000, και ζημιές κλέπτη σε κτίριο η περιεχόμενο.
 6. Θραύση κρυστάλλων – βιτρινών μέχρι του ποσού € 1.800 κατά περίπτωση.
 7. Έξοδα προσωρινής επαγγελματικής μεταστέγασης μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτερο ποσό € 3.000.
 8. Ζημιές φωτεινής επιγραφής μέχρι € 1.500 συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων.
 9. Έξοδα μελέτης μηχανικού για απαιτούμενες εργασίες ύστερα από επέλευση καλυπτόμενης ζημιάς μέχρι € 1.500.
 10. ΄Εξοδα εκκαθάρισης εδάφους ύστερα από ζημιά μέχρι 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 11. Κάλυψη παγίων επαγγελματικών σταθερών εξόδων λόγω διακοπής εργασιών συνεπεία επέλευσης ασφαλιζόμενου κινδύνου με ημερήσιο επίδομα € 150 , για περίοδο έως δύο μήνες).
 12. Ληστεία ταμείου (Hold up), μέχρι € 1.800 κατά περίπτωση.
 13. Κατά παντός κινδύνου Ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείων με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι € 6.000, και με απαλλαγή 300 € σε κάθε ζημιά (αντικείμενο κάλυψης: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, fax, εκτυπωτές, τηλεφωνικά κέντρα και κλιματιστικά μηχανήματα).
 14. Άμεση αποκατάσταση ζημιών (τεχνική βοήθεια) χωρίς εκταμίευση χρημάτων για αποκατάσταση ζημιάς μέχρι € 8.000.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 1.000 €

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΙΑΤΡΕΙΑ

Κτιριακές εγκαταστάσεις

0,90 €

0,90

Περιεχόμενο

2,43

2,70

ΣΕΙΣΜΟΣ (Για κτίριo & περιεχόμενο)

1,40 €

 
Είσοδος Συνεργατών
Who's Online
We have 44 guests online
Εγγραφή στα νέα