• Αυτοκίνητα
  Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
 • Κατοικία
  Ασφάλιση κατοικίας

There are no translations available.

 1. Ζημιές από πυρκαγιά και Ζημιές από  πτώση κεραυνού.
 2. Ζημιές από νερά από την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
 3. Ζημιές από καπνό.
 4. Ζημιές από ευρεία έκρηξη.
 5. Ζημιές από πυρκαγιά Δάσους- Θάμνων.
 6. Ζημιές από βραχυκύκλωμα εγκαταστάσεων οικοδομής, μέχρι € 1.500,00.
 7. Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες- κακόβουλες ενέργειες.
 8. Ζημιές από στάσεις, απεργίες & πολιτικές ταραχές
 9. Ζημιές από  πλημμύρα- θύελλα- καταιγίδα
 10. Ζημιές από  θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης (Ζημιές αποχέτευσης σε οικοδομές κάτω των 15 ετών).
 11. Ζημιές από, χιόνι-παγετό-χαλάζι.
 12. Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος.
 13. Ζημιές από πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά.
 14. Θραύση Υαλοπινάκων μέχρι του ποσού των € 600,00 ανά γεγονός και € 900,00 Ετησίως σε Α΄Κίνδυνο.
 15. Αστική ευθύνη τρίτων (συνεπεία πυρκαγιάς) μέχρι 20% του συνολικά ασφαλιζομένου κεφαλαίου, με ανώτατο όριο Ευθύνης € 20.000,00 ανά γεγονός και Ετησίως.
 16. Απώλεια ενοικίων μέχρι ποσοστό 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου της οικοδομής.
 17. Ζημιές στο κτίριο μετά από διάρρηξη μέχρι του ποσού των € 1.500.
 18. Κλοπή Περιεχομένου συνεπεία διάρρηξης η Ληστείας.
 19. Κάλυψη εξόδων εκκαθάρισης εδάφους μέχρι 5% του συνολικά ασφαλιζομένου κεφαλαίου μέχρι του ποσού των € 3.000 ανά γεγονός και Ετησίως.
 20. Ασφάλιση σε αξία Αντικατάστασης της οικοδομής.
 21. Ασφάλιση Περιεχομένου σε  Αξία Αντικατάστασης με Καινούργιο

(New for Old).

 1. Αστική ευθύνη έναντι του Ιδιοκτήτη της οικοδομής έως το 50% του κεφαλαίου ασφάλισης του Περιεχομένου..
 2. Κάλυψη εξόδων μετακόμισης έως € 700 ανά γεγονός και Ετησίως.
 3. Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης Περιεχομένου έως € 700 ανά γεγονός και Ετησίως.
 4. Έξοδα Παραμονής σε Ξενοδοχείο έως € 1.500 ανά γεγονός και Ετησίως.
 5. Ασφαλιστική Κάλυψη του Περιεχομένου σε Προσωρινή διεύθυνση συνεπεία επέλευσης ασφαλιζομένων κινδύνων.
 6. Προστασία Υπασφάλισης.
 7. Επέκταση της κάλυψης σε αντικείμενα εκτός οικίας έως € 1.500.

Ετήσιο κόστος ανά  1000 € ασφαλιζομένου κεφαλαίου:

Με απαλλαγές

Χωρίς Απαλλαγές

ΚΤΙΡΙΟ

€ 0,75

€  0,90

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

€ 1,50

€  1,80

ΣΕΙΣΜΟΣ

Κτίρια από 1960-1994

€ 1,25

ΣΕΙΣΜΟΣ

Κτίρια από 1995

€ 1,10

 
Είσοδος Συνεργατών
Who's Online
We have 39 guests online
Εγγραφή στα νέα